o nama
izdvajamo
restauriranje slika na platnu
  restauriranje slika na drvu i polikromiracija preventivno konzerviranje

 

Srce Isusovo 

 

 

 

 

Srce Isusovo iz crkve sv. Vlaha u Dubrovniku   Restaurirani sv. Jerolim i sv. Marija Magdalena iz crkve sv. Vlaha   Restauriran papin poklon Trebinju

Slike na ograd balatura crkve Gospe od Milosrdja u Dubrovniku 

 

Dominik 

 

Sv. Vlaho 

Slike na ogradi balatura crkve Gospe od Milosrđa u Dubrovniku   Slika sv. Antuna Padovanskog iz crkve sv Franje Asiškog na Krku   Slike sv. Ladislava i sv. Stjepana iz crkve sv. Tri kralja u Karlovcu

Poklonstvo kraljeva iz Dubrovačkih muzeja 

 

Dominik 

 

Sv. Vlaho 

Restaurirano Poklonstvo kraljeva iz Dubrovačkih muzeja   Restaurirana slika sv. Dominika iz Dominikanskog samostana u Dubrovniku   Restaurirani sv. Jerolim i sv. Marija Magdalena iz crkve Sv. Vlaha

 

Poklonstvo iz Dominikanskog samostana 
Restaurirana slika sv. Vlaha u vlasništvu Dubrovačke biskupije Restaurirana slika Poklonstvo kraljeva iz Dominikanskog samostana  Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Carmelo Reggio: Bogorodica s djetetom iz Dubrovačkih muzeja

 

     

Izvješće o obavljenim radovima na slici s glavnog oltara crkve Gospe Snježne u Cavtatu    Restauriranje slike Portret grofice Leopoldine Batthyány Ferdinanda Georga Waldmüllera   Radovi na slici Gospa od Cavtata, Vlaha Bukovca u crkvi Gospe Snježne u Cavtatu

 

 

Izvješće o konzervatorsko-restauratorskim radovima na slici Portret Boža Boškovića   Prezentacija restauratorskih radova na slici Obiteljski portret   Prezentacija restauratorskih radova na slici Kleopatra

 

 

 

Restauriran portret Josipa II. iz Dubrovačkih muzeja   Izvješće o konzervatorsko-restauratorskim radovima na slici Sv. Fabijan i sv. Sebastijan   Radovi na slikama četiri evanđelista Vlaha Bukovca u crkvi sv. Nikole u Cavtatu

     
Konzervatorsko-restauratorski zahvat na slici Mrtva priroda Adolfa Methudya    Konzervatorsko-restauratorski radovi na slici Dubrovnik u vlasništvu Društva prijatelja dubrovačke starine   Restauriranje slike sv. Mihovila iz Dubrovačke biskupije

  Portret Luja Bertranda    Mala braća
Restaurirana oltarna pala sv. Srđa i Baka u Pridvorju   Portret sv. Luja Bertranda iz Dominikanskog samostana u Dubrovniku   Poklonstvo kraljeva iz Male braće u Dubrovniku

     
Restauratorski radovi na portretu Đura Filipachia iz Pomorskog muzeja u Dubrovniku   Radovi na slici Prikazanje Marijino u hramu iz crkve sv. Ignacija u Dubrovniku   Restauratorski radovi na slici Obrezivanje Kristovo iz Mlina

     
Radovi na oltarnoj pali crkve sv. Nikole u Cavtatu   Radovi na kompoziciji Božjeg groba iz katedrale u Dubrovniku   Radovi na slici Požunski mir 1471. Mata Celestina Medovića

     
Radovi na oltarnoj slici sv. Augustina iz crkve sv. Ignacija u Dubrovniku   Lapadska slika sv. Mihaela, rad Carmela Reggia iz 1805.   Restauratorski zahvat na slici Otona Ivekovića, Ranjenik, 1915.

     
Konzervatorsko-restauratorski zahvat na portretu admirala Cvijeta (Vicka) Jakšića   Bogorodica s Djetetom i svecima iz crkve sv. Mihajla na Lapadu   Radovi na slikama koje je kapetan Ilija Račić naručio od Bazija Ivankovića

     
Zahvat na oltarnoj slici iz crkve sv. Luja u župi Ošlje   Prezentacija restauratorskog zahvata na slici Bogorodica s Djetetom iz privatne zbirke u Zagrebu   Radovi na oltarnoj slici iz kapelice Presvetog Srca Isusova u Dubrovniku

       
Radovi na slici sv. Frana Asiškog iz katedrale u Dubrovniku