restauriranje slika na drvu i polikromiracija preventivno konzerviranje

 

K-R centar d.o.o.
Lastovska 32, HR – 10 000 Zagreb

MB 2077477

OiB 81872256554

 

K-R CENTAR d.o.o. osnovan je 2006. godine kako bi kroz nakladničku djelatnost pridonosio konzervatorsko-restauratorskoj struci, te s ciljem pružanja konzervatorsko-restauratorskih usluga sukladno sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i sukladno s Etičkim kodeksom Hrvatskog restauratorskog društva.
 

Direktor: dr. sc. Denis Vokić

Kontakt: mail

 

Dopuštenje Ministarstva kulture za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kl. UP/I-612-08/07-03/0158; ur. br. 532-04-02-1/1-07-2

 

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. 080564005
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb; žiro račun: 2484008-1103641965
Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna

 

   
     
     

Povratak